Friday, December 12, 2008

కంచి శంకరాచార్యను అరెస్ట్
తమిళనాదు ముఖ్య మంత్రి జయలలిత కొన్ని నేరాలకు గాను కంచి శంకరాచార్యను అరెస్ట్ చేయించి జైల్లో పెట్టించింది .చట్టానికి అతీతంగా ఆయన్ను చూడాలని భక్తులు ఆందొళన చేసినా ఆమె లొంగి రాలేదు.
. కంచి ఆచార్యుల దారుణాలు వివరంగా కె. వీ రమణి గ్రంధం రాశారు .ఇప్పటికీ కంచి ఆచార్యులు కోర్ట్ చుట్టూ తిరుగుతూనే వున్నారు. ఆయన ఒకప్పుదు ఆశ్రమం వదలి ఒకామెను తీసుకొని వెళ్ళగా ,పరువు పోతుందని పరమచార్య వెళ్ళి బ్రతిమిలాడి వెనక్కు తెచ్చిన విషయం భక్తులు మరచి పోయారు .
ఆశ్రమంలొ హత్యలు , నేరాలు , ధన దుర్వినియోగం విపరీతంగా జరిగింది. ఆశ్రమాలకు పన్ను మినహాయింపు దేనికి? రహశ్య కార్య కలాపాలు అవసరం ఏమిటి?
సత్య శాయి ఆశ్రమంలో హత్యలు జరిగితే ఎన్ టి రామారావు ముఖ్య మంత్రిగా అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తే అమలు జరగకుండా ఆపినదెవరు?
పారదర్సికంగా ఆశ్రమాలు వుండకపోటానికి ఎవరు కారకులు?
Police enquiry reports in this regard are also suppressed by some key persons in power without the knowledge of NTR. Deccan Chronicle revealed some such police records where as Premanand gave full details.

premanand gave documentary evidence of murders in satya sai ashram

13 comments:

Anonymous said...

Innaiah,

Good job exposing people committing crimes. But don't concentrate too much on one segment of the society. If you do that you become like a "Ostrich putting its head in the sand".

Be fair to all segments of the society. If you wear biased glasses then you only see faults with one community.

For you information, tens of thousands of innocent Children were sexually abused by Christian Missionaries world wide. Please do write about them also.

Islamic Mullas treat its women folk lower than a animal, and put them in Burkha. Women constitue 50%of the Islamic population. Write about them also.

Comminists killed tens of Millions of innocent people in Russia, China and elesewhere. Write about them also.

innaiah said...

please see my earlier article on mother teresa`s abuse of children. Also see my translations on: Is christianity so inhuman? and also Why I am not a muslim
In fact the attack is more on christian evangelists in my book Abaddaala Veta Nizaala Baata.
I consider all religions are equally harmful to human rights, democracy and equality.

Anonymous said...

Thank you for the explination and the information to my previous reply.

Keep up the good work.

Recently I have come across a book titled: "Christ Consipiracy: The Greatest story ever told" by Acharya S.

Did you get a chance to read this book?. Are you willing to translate it to Telugu? I am willing to contribute $1000 of my personal money towards this effort.

You may be wondering, who is this name less person? and what he is talking? Please comment on the book and its translation, then I will send you a personal e-mail.

Mathra said...

State is secular when it comes to justice and law. Jayalalitha acted responsibly in this matter. Good article Innaiah. It is not religion alone but science did harm the humanity just to mention the stalin, pot pot, hitler and the list goes on. The certain acts of some people in the name of religion/science are harmful to democracy and equality. Religion/faith/belief/inquiry I believe are hardwired in human mind and that's part of us and makes us human. It is falsifying to say that all religions are harmful to democracy and equality. This certitude of yours is very damaging and does not help at all. I see that you have same lines of argument as Sam Harris, Richard dawkins and Christopher Hitchens and are very biased, radical ignoring the human component there. It is very irresponsible to say that and put it in public sphere. I hope you realize this.

innaiah said...

We have positive evidence regarding the role of religions and none of them are for human rights, equality, human dignity.
regarding the role of science let us not confuse between scientific attitude and technology. It is science that is discovering, innovates. Technology is applied part which is misused by religions .
terrorists abuse the technology in the name of religion and god.
remember that science is self corrective. that virtue is totally absent in religions and faith.

Anonymous said...

"సత్య శాయి ఆశ్రమంలో హత్యలు జరిగితే ఎన్ టి రామారావు ముఖ్య మంత్రిగా అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తే అమలు జరగకుండా ఆపినదెవరు?" -ఎవరు?

Anonymous said...

"సత్య శాయి ఆశ్రమంలో హత్యలు జరిగితే ఎన్ టి రామారావు ముఖ్య మంత్రిగా అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తే అమలు జరగకుండా ఆపినదెవరు?" -ఎవరు?

ఇన్నయ్యగారే అనుకుంటా ;-)

నవ్వులాట శ్రీకాంత్ said...

"నడిచే దైవం " కంచి పరమాచార్యుల గురించి రాయబడింది.సరిగా సరిచూసుకొని రాయండి.విమర్శకు నీతి ఉండాలి. లేకుంటే మీకు ,మీరు విమర్సించే వారికి తేడానే ఉండదు.

Mathra said...

Please refrain from making any comments based on unsupported, unestablished and statistically verified "claims" until you make "those" evidence you have published in a descent peer reviewed scientific journal and accepted by scholars. Making such self descriptive comments with couple of self picked up associations with "certainty" is just unacceptable. Tell the other part of the story also, what good religion did to the humanity and how it saved the man kind in times of diasters and calamities, how it gave hope and meaning to people. One can not pick and choose the facts. They are to be told as they are, but not as one like it. Why are you failing to apply the same type of analysis that you used for scientific attitude for religion? Science and technology are products are human inquiry and quest came out of human interaction as a survival and understanding the environment and nature. Any descent anthropology text can explain you that. The belief is part of human life, it is a mind tool as lewis wolpert said. It makes us human, You can take that with him. Just because science is self corrective it does not make it right. Religions never changed? I guess you can cite more examples than me for this. Just quoting religion as bad thing is denial. You are trying to paint religion as a whole bad thing. It is meaningless to say that technology is misused by religion, the same religion also helping using the same technology. There are several human acts misused the technology, not just religion. Infact the technolgy had it roots of origin by religious people. The genetics discoverer Mendel was a preist. It is not promoting rational inquiry anymore and whole principle and motive need to be questioned. Either religion or science they are there for human to enhance human life. Please do not mislead people.

సుజాత said...

నడిచే దైవం గా భావించేది కంచి పరమాచార్య శ్రీ చంద్ర శేఖర సరస్వతి ని! జయేంద్ర సరస్వతి ని కాదు.

సత్యసాయి కొవ్వలి said...

I appreciate your efforts to spread rational thinking among people. But from such writings against people like satyasai or paramacharya or vivekananda you are not doing anything useful to people. some of the religious heads have led their disciples to do many constructive service activities. yours is negative education. involve in positive education. Better spend ur time and energies in exposing politicians who are destroying our country. STill better spreadpositive values among people using ur intellect.

Anonymous said...

Innaiah Gaaru,

You are not clear while explaining your thoughts in this blog
You named Title as Arrest of Kanchi Paramacharya.
You clubbed Kanchi acharya and Satya sai cases together. You sited premanand gave documentary evidence of murders in satya sai ashram not in Kanchi Ashramam.
Cho Ramaswamy comment on K. Veeramani "He loses his Veeram (Strength/Courage) whenever he gets money (Mani)" - when DK Leader Ki.Veeramani opted out of AIADMK alliance to join the DMK alliance just before the election, to safeguard his Education Institutions and other properties".
Is this same Veeramani are you referring in your article ?

పక్కింటబ్బాయి(మా పక్కింటోళ్లకి) said...
This comment has been removed by the author.